• A-Z 분류

검색상품

(총 81개 상품)
상품검색
상품명 상품정보 대표판매가 관심상품/옵션
검색상품 GeorgiaChem, Kanamycin sulfate (25389-94-0) 점판매처 : (주)동남케미칼상사 60,000 버튼
버튼
검색상품 T&I 10X Kinase Buffer 점판매처 : (주)동남케미칼상사 40,000 버튼
버튼
검색상품 T&I 10X Klenow Buffer 점판매처 : (주)동남케미칼상사 30,000 버튼
버튼
검색상품 T&I Kanamycin Stock solution (100mg/ml) 점판매처 : (주)동남케미칼상사 60,000 버튼
버튼
검색상품 GeorgiaChem α-Ketoglutaric acid 점판매처 : (주)동남케미칼상사 64,000 버튼
버튼
검색상품 [TCI]3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, 90-16-4, C7H5N3O=147.14, >98.0%(T)(HPLC) 점판매처 : (주)성호씨그마 64,800 버튼
버튼
검색상품 [TCI]Ketorolac Tromethamine, 74103-07-4, C15H13NO3.C4H11NO3=376.41, >98.0%(T)(HPLC) 점판매처 : (주)성호씨그마 96,200 버튼
버튼
검색상품 [TCI]5-Oxohexanoic Acid, 3128-06-1, C6H10O3=130.14, >98.0%(GC)(T) 점판매처 : (주)성호씨그마 140,600 버튼
버튼
검색상품 [TCI]5-Ketohexanenitrile, 10412-98-3, C6H9NO=111.14, >98.0%(GC) 점판매처 : (주)성호씨그마 120,300 버튼
버튼
검색상품 [TCI]Ethyl 3-Oxovalerate, 4949-44-4, C7H12O3=144.17, >97.0%(GC) 점판매처 : (주)성호씨그마 303,400 버튼
버튼
검색상품 [TCI]Kenpaullone, 142273-20-9, C16H11BrN2O=327.18, >97.0%(HPLC) 점판매처 : (주)성호씨그마 275,700 버튼
버튼
검색상품 [TCI]SKLB1002, 1225451-84-2, C13H12N4O2S2=320.39, >98.0%(HPLC) 점판매처 : (주)성호씨그마 429,200 버튼
버튼
검색상품 [TCI]SKF-96365, 130495-35-1, C22H26N2O3.HCl=402.92, >98%(HPLC) 점판매처 : (주)성호씨그마 549,500 버튼
버튼
검색상품 [TCI]Ketoprofen, 22071-15-4, C16H14O3=254.29, >98.0%(T)(HPLC) 점판매처 : (주)성호씨그마 201,700 버튼
버튼
검색상품 [TCI]Kanamycin Monosulfate, 25389-94-0, C18H36N4O11.H2SO4=582.58, >94.0%(N) 점판매처 : (주)성호씨그마 272,000 버튼
버튼
검색상품 [TCI]2-Oxovaleric Acid, 1821-02-9, C5H8O3=116.12, >95.0%(GC) 점판매처 : (주)성호씨그마 301,600 버튼
버튼
검색상품 [TCI]4-Ketoisophorone, 1125-21-9, C9H12O2=152.19, >98.0%(GC) 점판매처 : (주)성호씨그마 161,000 버튼
버튼
검색상품 [TCI]KRN 633, 286370-15-8, C20H21ClN4O4=416.86, >98.0%(HPLC) 점판매처 : (주)성호씨그마 188,700 버튼
버튼
검색상품 [TCI]2-Oxoglutaric Acid, 328-50-7, C5H6O5=146.10, >99.0%(T) 점판매처 : (주)성호씨그마 203,500 버튼
버튼
검색상품 [TCI]KN-93, 139298-40-1, C26H29ClN2O4S=501.04, >98.0%(HPLC) 점판매처 : (주)성호씨그마 782,600 버튼
버튼
앞으로 1 2 3 4 5 뒤로
최근 본 상품